Eigendom

De gehuurde apparatuur blijft eigendom van Computerrent, de huurder zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking wijzigen, dan met schriftelijke toestemming van Computerrent. Huurder verwijdert geen merken, herkenningstekens of serienummers van goederen. Huurder gebruikt de goederen in de uitoefening van zijn bedrijf. Huurder is verplicht de apparatuur goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden tegebruiken, overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften.

Verlenging

Voor afloop van de huurperiode zullen wij contact met u opnemen, om te vernemen of u de huurperiode wilt verlengen. Als wij er niet in slagen contact met u te krijgen verwachten wij dat u zélf uiterlijk een week voor afloop van de periode de huur schriftelijk opzegt. Als dit niet gebeurt,
behouden wij ons het recht voor de huurperiode tegen de initiële voorwaarden te verlengen.

Borg

Een vastgestelde borgsom dient vooraf te worden voldaan. Bij schade aan apparatuur of transportmiddelen, worden de daaraan verbonden herstellingskosten op de terug te ontvangen borgsom in mindering gebracht.
Legitimatieplicht bij ophalen apparatuur
Bij het afhalen of afleveren van de apparatuur in Groningen is het vertonen van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) verplicht.

Betaling

Tenzij anders aangegeven in het contract, dienen huur- of verkoopfacturen contant, per telefonische overboeking of op basis van incasso vooraf te worden betaald. Als een huurcontract in een later stadium wordt verlengd, wordt de vervolgfactuur automatisch geïncasseerd. Indien u niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Computerrent het recht u over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per (gedeelte van een) maand van de vervaldag af in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor uw rekening. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag inclusief rentekosten, met een minimum van € 125,- (honderdvijfentwintig euro)

Reparatie

Storingen aan de apparatuur, voor zover niet door u veroorzaakt, worden in Nederland kosteloos verholpen. De volgende dag zal Computerrent na ontvangst van de service-aanvraag, gerekend binnen de serviceperiode (9.30 tot 17.00 uur) aanvangen met telefonische ondersteuning en / of met reparatie ter plekke. De huurperiode zal, zover mogelijk, kosteloos verlengd worden met de periode dat de apparatuur door de storing buiten gebruik is geweest.

Verzekering

Huurder is aansprakelijk voor alle schade en diefstal aan of van het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook.

Verpakkingsmateriaal

Het in huur geleverde verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Computerrent. Dit is door middel van stickers vermeld op het verpakkingsmateriaal. In geval van ontbrekend verpakkingsmateriaal bij retournering van de apparatuur na beëindiging van de huurovereenkomst, zal Computerrent u de werkelijke kosten in rekening brengen per artikel waarvan de verpakking ontbreekt.

Annulering

Wanneer de annulering tenminste 15 dagen voor de ingangsdatum van het contract plaatsvindt, zullen geen kosten worden doorberekend. Bij resp. 7 tot 14 dagen, 0 tot 6 dagen voor de ingangsdatum, zullen resp. 50% en 100% van de totale huursommen worden doorberekend. Deze kosten zullen maximaal de gesommeerde huursommen over 8 weken bedragen. Transport- en installatiekosten worden berekend voor zover deze door Computerrent zijn uitgevoerd.

Teruggave van de apparatuur

Indien bij de dé-installatie en / of retournering van de apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiende uit de noodzakelijke herstel- en / of reinigingswerkzaamheden, inclusief arbeidsloon en onderdelen, aan u apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken zullen de kosten van vervanging van deze delen aan u op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid

Computerrent is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door de huurder, diens personeel, relaties of bezoekers is veroorzaakt of ontstaan. Alsmede niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door uitval, ondeugdelijke werking van de apparatuur, vertraging in de aflevering of door het achterwege blijven van de aflevering.

Tussentijdse beëindiging

Indien u niet behoorlijk of niet tijdig betaalt en/of u niet voldoet aan enige verplichting uit hoofde van enige overeenkomst met Computerrent en / of in geval van (dreigend) faillissement, surséance van betaling of beslaglegging en / of uw onderneming (gedeeltelijk) wordt stilgelegd of geliquideerd en / of u zwaarwegende feiten aangaande uw onderneming niet aan Computerrent heeft meegedeeld, is Computerrent gerechtigd de overeenkomst direct te beëindigen. In geval van tussentijdse beëindiging is Computerrent gerechtigd om, zonder nadere waarschuwing, de apparatuur op te halen. Huurder verschaft te allen tijde een door Computerrent aangewezen persoon toegang tot het perceel of percelen waarin zich de goederen bevinden. Indien het gestelde zich voordoet, zal de huurder aan Computerrent de vervallen en niet betaalde termijnen terstond voldoen, alsmede betaling van een direct opeisbare schadevergoeding welke gelijk is aan de nog te verschijnen huurtermijnen bij normale voortzetting van de huurovereenkomst.